Sefa SAKA | sefa.saka@gmail.com | Trabzon loading

CLARIFICATION TEXT

ALDRIDGE MINERAL MADENCİLİK LTD. ŞTİ.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ

Giriş

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) çerçevesinde veri sorumlusu sıfatına sahip Aldridge Mineral Madencilik Ltd. Şti. (“Şirket”) ile ilişkili gerçek kişilere ait her türlü kişisel verinin hukuka uygun işlenmesini muhafazasını sağlamak için gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Şirket’in yükümlülükleri arasında, çalışan adayların hangi verilerinin ne amaçlarla ve hangi şekillerde işleyeceği konusunda çalışan adaylarını aydınlatma yükümlülüğü ve bazı kişisel verilerin işlenmesi yönünden de izin alma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu metnin amacı, Şirket’in KVKK ve ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesi ve çalışanları bu kapsamdaki haklarından haberdar etmektir.

KVKK kapsamında kişisel verileri işlenen şahıslar, bu aydınlatma metnini inceleyerek:

 • Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla toplanan, kaydedilen ve aktarılan edilen kişisel verilerin neler olduğu,
 • bunların hangi amaçlar ile işlendikleri,
 • bu faaliyetler ardındaki hukuki ve operasyonel nedenleri; ve,
 • verilerin işlenmesine yönelik hakları;

konularında bilgi edinebilirler.

Şirket Tarafından İşlenecek Olan Kişisel Veriler

KVKK kişisel veriyi, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlamaktadır. Şunu belirtmek gerekir ki, Şirket’in işleyeceği kişisel veriler sınırlıdır. Şirket, yalnızca aşağıda ilgili başlıklar altında belirtilen hukuki nedenler doğrultusunda ve bu metinde belirtilen olağan faaliyetlerini gerçekleştirmek belirli kişisel verileri işleyecektir.

Şirket tarafından işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz, kişisel veri envanteri olarak aşağıda sıralanmıştır:

Kimlik Verisi : Adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası, doğum yeri ve tarihi, medeni hali, cinsiyet.

İletişim Verisi : Telefon numarası, e-posta adresi, ikametgâh belgesi ve adresi.

Özel Nitelikte Kişisel Veri : Çalışan adayının adli sicil kaydı.

Özlük Verisi : Diploma fotokopisi, sertifika bilgileri, özgeçmiş, alınan eğitimlerin sertifikaları ve içeriği.

Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi : İşyerinde bulunan kamera kayıtları.

Mesleki Deneyim : İş tecrübesi, özgeçmiş bilgileri.

Referans Bilgileri : Referans olarak gösterilen kişilerin adı ve soyadı, iş yerindeki pozisyonu telefon bilgileri.

Görsel ve İşitsel Veri : İşyerinde bulunan kamera kayıtları, mülakat kayıtları.

Kişisel Verilerin İşlenme İlkeleri

Kişisel verileriniz, KVKK ve ilgili mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenecektir.

Şirket, çalışanı gözetme ve koruma ile KVKK kapsamındaki diğer yükümlükleri doğrultusunda kişisel verileri:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde;
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olacak şekilde;
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için;
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde;
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek;

işleyecektir.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Ardındaki Hukuki Nedenler

Kişisel verileriniz aşağıdaki hukuki nedenler doğrultusunda işlenecektir:

 • Çalışan adayının temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’imizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması;
 • Şirket’in insan kaynakları ve iş güvenliği ve sağlığı politikalarının uygulanması ve yürütülmesi;
 • Şirket’in iş sözleşmesinin kurulması amacıyla görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi;
 • Şirket’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması;
 • Şirket’in fiziksel mekan güvenliğinin temini.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Şirket, esas olarak kişisel verileri doğrudan çalışan adaylarından talep ederek toplar. Çalışan adaylarından talep edilerek toplanan kişisel veriler, otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle Şirket tarafından işlenir. Ancak, Şirket’in çalışan adaylarının kişisel verilerine üçüncü kişiler vasıtasıyla ulaşması, bunları otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplaması da mümkündür.

Şirket’in, kişisel veri toplayabileceği üçüncü kişiler ile kişisel veri toplama yöntemleri aşağıda sıralanmıştır:

 • Yazılı veya elektronik ortamda yayınlanan dijital başvuru formu
 • Çalışan adaylarının Şirket’e e-posta, kargo, faks, internet sitesi kanalları, referans veya benzeri yöntemlerle ulaştırdıkları özgeçmişleri
 • İstihdam veya danışmanlık şirketleri vasıtasıyla elektronik ve/veya fiziki ortamdan toplanmaktadır
 • İş arama / bulma uygulamaları ve platformalar üzerinden gönderilen kişisel veriler;
 • İŞKUR ve Sosyal Güvenlik Kurumu gibi devlet kurumları tarafından istihdam öncesinde ve sonrasında sağlanan kişisel veriler;

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:

 • İş sözleşmesinin kurulması,
 • Talep edilen pozisyona uygunluğun değerlendirilmesi,
 • Referans gösterilen kişilerle bilgilerin teyidi için iletişime geçilmesi,
 • Çalışan adayı ile iletişime geçilmesi,
 • Görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi,
 • Çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi;

amaçlarıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Kişisel verileri işleme ilkeleri ile uyumlu olmak kaydıyla Şirket, genel ve özel nitelikteki kişisel verileri yurt içinde ve / veya yurt dışındaki üçüncü şahıslar ile paylaşabilir. Bu kapsamda paylaşılacak bilgiler ve amaçları aşağıda sırlanmıştır:

 • Çalışan adaylarının beyan ettiği referanslarının teyit edilmesi amacıyla referans gösterilen kişiler ile,
 • İnsan kaynakları planlaması, çalışan memnuniyeti ve sair insan kaynakları konuları ile ilgili yapılacak araştırmalar veya alınacak danışmanlık hizmetleri için hizmet sağlayıcıları ile.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız

KVVK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme;
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, eğer kişisel bilgiler aktarılmış ise bunların üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortay çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme;
 • KVKK ve diğer kanun hükümlerine uygun olması durumunda kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme; eğer kişisel bilgiler aktarılmış ise bunların üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

Talepleriniz ve Değerlendirilmesi

Çalışan adayları, kişisel bilgilerini ve iletişim tercihlerini her zaman güncelleyebilirler. Çalışan adayının bilgileri üzerinde herhangi bir güncelleme yapmak ya da ilgili haklarını kullanmak istemesi halinde, bu talebini ____________ adresine e-posta gönderebilir veya Aziziye Mahallesi Karyağdı Sokak No:13/4 Ayrancı Çankaya, Ankara adresine posta yoluyla Şirket’e iletebilir. Yapılan tüm talepler, KVKK’nun 13. Maddesi uyarınca 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek, talep sonucu ile ilgili olarak çalışan adayına bilgi verilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN ALDRIDGE MINERAL MADENCİLİK LTD. ŞTİ.

TARAFINDAN İŞLENMESİNE İLİŞKİN MUVAFAKATNAME

Aldridge Mineral Madencilik Ltd. Şti. (“Şirket”) tarafından özel nitelikli kişisel verilerimin (adli sicil kaydımın, Şirket tarafından yapılan adli sicil araştırması sonuçları dahil olmak üzere) iş başvuru talebimin ve ilgili pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, işe alım için özgeçmiş bilgilerimin işlenmesi, Şirket tarafından personelin seçilip, değerlendirilip yerleştirilmesi ile bu çalışmaların organizasyonu, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması, Şirket tarafından çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, İnsan Kaynakları süreçlerinin planlanması ve bu kapsamda benimle iletişime geçilmesi amaçlarıyla işlenmesine özgür irademle muvafakat ettiğimi ve bu muvafakatin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “açık rıza” teşkil ettiğini kabul ve beyan ederim. Ayrıca işlenen kişisel verilerimin (özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere) kanuni veya hizmete bağlı fiili gerekliliklere bağlı yukarıdaki amaçlarla sınırlı olarak Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan üçüncü kişi, kamu kurum ve kuruluşları, gerektiği halde Şirket’in hizmet sağlayıcıları ile paylaşılmasına özgür irademle muvafakat ettiğimi ve bu muvafakatin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında “açık rıza” teşkil ettiğini kabul ve beyan ederim.

Referans olarak belirttiğim kişilerin kişisel verileri ilgili kişilerin bilgi ve onayı dahilinde paylaşıldığını beyan ederim.

İş başvurumun olumsuz sonuçlanması durumunda başvuru sırasında temin etmiş olduğum kişisel verilerimin ileride oluşabilecek iş ihtiyaçlarına yönelik Şirket tarafından değerlendirmek üzere Şirket tarafından saklanmasını onaylıyorum.